Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o správci osobních údajů

Společnost SOUKROMÁ PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE s.r.o., se sídlem Mánesova 80, 301 00 Plzeň, zapsaná pod číslem C30030 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČO: 035 27 921 (dále též jako „správce“) přijala následující zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Společnost SOUKROMÁ PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE s.r.o. figuruje při zpracování osobních údajů v roli správce. Jako správce definuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů.

Subjekty, jejichž údaje společnost zpracovává

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek doktor-plzen.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“). Subjekty jsou dále též označovány souhrnně jako „poskytovatelé“.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • Údaje zákazníků, pacientů, potenciálních zákazníků, potenciálních pacientů a uživatelů, které sami poskytnou správci prostředky elektronické komunikace, případně své osobní údaje vloží do formuláře na webových stránkách. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu bydliště, popř. místa dodání, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Údaje shromážděné prostřednictvím cookies. Pokud poskytovatel osobních údajů povolil svému webovému prohlížeči v rámci nastavení cookies jejich ukládání a souhlasí s jejich používáním, získává správce údaje o jeho aktivitě na webových stránkách a o jeho preferencích, a to za účelem vylepšování funkčnosti stránek.

Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy mezi správcem a poskytovatelem - identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. místo dodání, datum narození a kontaktní údaje (telefon a e-mail). Bez těchto údajů nemůže správce registraci vyřídit. Telefonní číslo je nezbytné za účelem efektivní komunikace v naléhavých lékařských případech. E-mailová adresa je nezbytná za účelem potvrzení registrace.
 • Vyřízení dotazu poskytovatele. V případě, že poskytovatel sdělí správci libovolné osobní údaje v rámci dotazu, ať už prostřednictvím webového formuláře nebo jinou formou komunikace, správce tyto údaje použije pouze za účelem vyřízení odpovědi na dotaz. Správce dále bude osobní údaje v rámci dotazu zpracovávat za účelem archivace dotazu a případné následné související komunikace s poskytovatelem za účelem ochrany svých práv.
 • Nabídka služeb či produktů a také propagace správce formou obchodních sdělení - e-mailová adresa, příležitostně také číslo telefonu. V tomto případě probíhá zpracování pouze na základě uděleného souhlasu poskytovatele, který je zcela dobrovolný. Souhlas je možné udělit při vytvoření objednávky zboží, při založení zákaznického účtu, a nebo také později v nastavení zákaznického účtu. Souhlas je udělen také zadáním e-mailové adresy do formuláře sloužícímu pro registraci k odebírání obchodních sdělení na webových stránkách. V takovém případě správce svá obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem.
 • Personalizace a zlepšení obsahu a kvality webových stránek, analýza jejich návštěvnosti a propagace správce - údaje o návštěvě webových stránek při využití cookies, o prohlížených produktech a službách a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování údajů je ve většině případů možné pouze po udělení souhlasu. Na základě získaných dat může správce vytvářet statistiky, analýzy a souhrny o chování návštěvníků webových stránek. Na základě těchto údajů pak správce může lépe přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co návštěvníky opravdu zajímá.

Subjekty s přístupem k osobním údajům

Osobní údaje zpracovává správce, jeho obchodní zástupci a pracovníci. Veškeré osoby, které pro správce pracují, nebo s ním spolupracují, a mají přístup k osobním údajům, jsou zavázány k mlčenlivosti. Tento jejich závazek trvá i po ukončení spolupráce se správcem.

 

Správce pověřuje zpracováním osobních údajů také další subjekty, tzv. zpracovatele. Za zpracovatele je považován každý subjekt, který pro správce zpracovává osobní údaje způsobem a za účelem, který správce definuje. Zpracovatel nesmí tyto účely nijak rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje souhlas poskytovatele, pak správce údaje předává zpracovatelům až po udělení souhlasu. Správce předává zpracovatelům pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k zajištění jejich služeb. Mezi správcem využívané zpracovatele patří:

 • Přepravní společnosti - doručení objednávky
 • Účetní - vedení účetnictví a jeho kontrola
 • Programátor - správa a rozvoj informačního systému

Odvolání souhlasu, ukončení zasílání obchodních sdělení

 • Obchodní sdělení - zasílání obchodních sdělení správce je možné zrušit kdykoliv. Buď v nastavení zákaznického účtu, nebo využitím příslušného odkazu, který je umístěn na konci každého obchodního sdělení. Zrušení lze provést také písemným odvoláním souhlasu buď na adresu elektronické pošty správce, nebo na adresu jeho sídla.
 • Cookies - chce-li poskytovatel na svém zařízení vypnout ukládání souborů cookies, může upravit nastavení přímo ve svém internetovém prohlížeči. Způsob, jak to provést, se liší podle typu prohlížeče. Podrobný postup bývá zpravidla uveden v jeho nápovědě. V případě, že správce nemůže ukládat soubory cookies, některé části webových stránek nemusí pracovat správně.

Tento web používá pouze technické cookies, pro které není souhlas návštěvníka zákonem vyžadován, protože se jedná o nezbytný prostředek, bez kterého by web nemohl správně fungovat. Nepoužíváme žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies.

 

Použité technické cookies:

Název: PHPSESSID

Účel: Jedinečný identifikátor relace - spojení mezi serverem a prohlížečem návštěvníka.

Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana): Jedná se o cookie z našich stránek.

Platnost: Pouze po dobu tvrvání relace mezi prohlížečem a serverem.

Doba trvání zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje, které správce získal za účelem registrace, zpracovává po celou dobu trvání registrace a po dobu pěti let po ukončení registrace. To vše pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s registrací souvisí. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje uvedené na účetních dokladech.
 • Správce zasílá obchodní sdělení uživatelům do doby ukončení jejich odběru nebo do odvolání uděleného souhlasu. Nejdéle však obchodní sdělení zasílá po dobu 5 let od posledního udělení souhlasu. Poté správce znovu vyzve poskytovatele k potvrzení, zda má i nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.
 • Osobní údaje získané v souvislosti s vyřízením uživatele zpracovává správce po dobu nezbytně nutnou k sestavení a odeslání odpovědi. V případě archivace dotazu z důvodu ochrany svých práv, archivuje správce tento dotaz po dobu nezbytně nutnou k takové ochraně (např. s ohledem na promlčecí lhůty apod.).
 • Údaje, které správce získal prostřednictvím souborů cookies, zpracovává po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tedy po dobu, kdy je ukládání cookies povoleno v internetovém prohlížeči poskytovatele. Zpracování může pokračovat i po odvolání souhlasu, ovšem nejdéle do okamžiku expirace příslušného druhu cookies.
 • Ostatní zpracování osobních údajů, které jsou nad rámec uvedených lhůt, správce provádí jen v případě, že je to nezbytně nutné pro účely jeho oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních závazků.

Práva poskytovatele osobních údajů

 • Žádat informace o osobních údajích zpracovávaných správcem, o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o případných příjemcích osobních údajů mimo správce.
 • Žádat přístup k údajům, které poskytovatel sdělil správci v průběhu registrace, při zakládání zákaznického účtu nebo při registraci na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva, správce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány. Tyto údaje budou případně poskytovateli zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
 • Žádat opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Žádat vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), pokud se poskytovatel domnívá, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Žádat výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již správce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním poskytovatel nesouhlasí. Jsou-li uvedené podmínky splněny, správce takové údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Žádat přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu od správce k jinému subjektu. V tomto případě správce předá osobní údaje v běžně používaném formátu poskytovateli nebo jinému správci podle žádosti poskytovatele.
 • Pokud se poskytovatel domnívá, že správce porušil své povinnosti, může se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zabezpečeným způsobem. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce hledí při zpracování osobních údajů na technické i organizační zabezpečení.

 

Všechny osobní údaje v elektronické formě správce ukládá do databází a systémů, ke kterým mají přístup pouze osoby, jež s osobními údaji bezprostředně nakládat potřebují v nezbytně nutném rozsahu pro účely uvedené v těchto zásadách.

Kontaktní údaje

Ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se poskytovatelé mohou obracet na správce poštou na adresu SOUKROMÁ PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE s.r.o., Mánesova 80, 301 00 Plzeň.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti 25. května 2018